KIES voor het Kind

Veelgestelde vragen

Een KIES professional is een professional die naast een relevante opleiding en werkervaring met goed gevolg een scholing bij KIES heeft afgerond en is te vinden via de zoekfunctie op de website en landkaart van KIES.
Er zijn verschillende KIES professionals.
 • KIES directie
 • KIES trainer: trainer die de KIES basistraining en/of nascholingen geeft
 • KIES medewerker: een medewerker met eigen taak voor KIES
 • KIES stagaire: een student die stage loopt bij KIES
 • KIES coach: professional die aanvullend op opleiding en werkervaring een KIES basistraining heeft gevolgd. Er zijn nascholingen die als specialisatie van de KIES coach worden vermeld. KIES coaches zijn bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, kindertherapeuten.
 • KIES mediator: een mfn mediator die aanvullend op eigen basis opleiding en werkervaring een KIES basistraining en evt nascholingen als specialisatie heeft gevolgd. 
 • KIES zorg en opvoedcoach: professional opgeleid en werkzaam in de zorg en of opvoeding met een KIES scholing om kinderen en ouders in scheidingsituatie in betere aansluiting kunnen begeleiden.
 • KIES coaches zijn professionals met een relevante afgeronde HBO opleiding en werkervaring in de ontwikkeling van kinderen en professionele begeleiding. Aanvullend volgden zij de KIES coach training als specialisatie.
 • KIES coaches werken voor kinderen, ouders en organisaties voor en vanuit het belang van het kind.
 • KIES coaches kunnen werkzaam zijn vanuit verschillende disciplines. In dienstverband van grote of kleinere organisatie of als zelfstandige.
 • KIES coaches zijn er voor elke leeftijd en fase van de scheiding
 • KIES coaches zijn per specialisatie van de KIES coach bereikbaar voor informatie, hulp en begeleiding aan kind, ouder en/of professional en organisatie.
 • KIES coaches of de organisatie voor wie zij werkzaam zijn dragen de eigen verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden. 

KIES professionals zijn te vinden op de KIES website en landkaart met zoekfunctie naar KIES professionals.
KIES professionals hebben een eigen profiel waarop de informatie over wat ze professioneel in relatie tot KIES te bieden hebben staat.
Het inschakelen van een KIES professional die lid is van het beroepsplatform KIES professionals kan via de homepagina. of direct via scholen, CJG: centra jeugd en gezin en andere aanbiedende organisaties en praktijken.

 • KIES coaches kunnen groeps- of individuele begeleiding bieden voor kinderen die een scheiding meemaken.
 • KIES coaches zijn er voor ouders en andere volwassenen en/of instanties voor informatie, tips, hulp en advies of scholing. Dit altijd vanuit het belang van het kind.
 • De KIES coach geeft kinderen een stem.
 • De KIES coach biedt het recht op een eigen plek om te vertellen.
 • De KIES coach behartigt de belangen van kinderen bij scheiding, helpt het kind vertellen wat zijn of haar behoefte en wensen zijn en vertolkt dit zo nodig naar ouders of anderen.
 • De KIES coach helpt het kind te kiezen voor eigen beste mogelijkheden in de eigen situatie en met eigen mogelijkheden.
 • De KIES coach heeft geen oordeel over het kind meemaakt door de scheiding en betrekt waar mogelijk en veilig en in het belang van het kind, altijd beide ouders.
 • De KIES coach kan alleen begeleiding bieden aan kinderen wanneer beide gezaghebbende ouders toestemming verlenen voor deelname.
 • De KIES coach of aanbiedende organisatie van KIES heeft de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de begeleiding.
 • KIES coaches bieden steun en begeleiding, bij voorkeur, samen met leeftijdgenoten. Deze werkwijze is een effectief bewezen hulptraject in praktijk en wetenschappelijk onderbouwd en aangetoond middels onderzoek door de Universiteit van Utrecht.
 • KIES coaches streven naar de mogelijkheid om kinderen een zo onbelast mogelijke jeugd door te laten maken ondanks de situatie van scheiding.

 

Elke KIES coach werkt vanuit een eigen en andere positie, in dienst van een instantie of vanuit eigen praktijk. KIES groepen worden vaak door gemeentes gesubsidieert. Deelname aan de KIES groepen op school en bij jeugdhulpverlening instanties is meestal gratis voor kinderen.
Er zijn organisaties en scholen die op een andere wijze het aanbod kunnen realiseren zonder bijkomende kosten.
Voor het individueel KIES aanbod geld meestal een bijdrage of uurtarief van de KIES professional waarbij soms wel via PGB of verzekering een bijdrage in de vergoeding verkregen kan worden. Dit moet door de klant afgestemd worden met de gemeente of eigen verzekeraar.
Wanneer beide ouders het gezag hebben, is toestemming van beide ouders ook altijd noodzakelijk. Dit is bij Nederlandse wet zo geregeld. Het heeft de voorkeur volgens de werkwijze van KIES, om de ouder die geen gezag heeft maar het kind wel heeft erkend of de rol als ouder heeft vervuld of zonder juridische status wenst te vervullen, wanneer dit wenselijk en veilig is en kan, bij de ondersteuning van het kind te betrekken. De KIES coach kijkt in het belang van het kind er naar om, om beide ouders in het leven van het kind te hebben en houden. Dit is in overeenstemming met de vereisten vanuit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

Toestemming per leeftijdscategorie

 

 • Kinderen 1-12 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) noodzakelijk Kinderen 12-16 jaar is toestemming van het kind zelf en de gezaghebbende ouder(s) nodig
 • Jongeren van 16-18 jaar is toestemming van de jongere zelf nodig. Het is voor jongere en ouder wel goed om beide ouders indien mogelijk en wenselijk te betrekken
    
 • Kinderen 1-12 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) noodzakelijk.
 • Kinderen 12-16 jaar is toestemming van het kind zelf en de gezaghebbende ouder(s) nodig.
 • Jongeren van 16-18 jaar is toestemming van de jongere zelf nodig. Het is voor de jongere en zijn ouders wel goed om, indien mogelijk en wenselijk, beide ouders te betrekken.
KIES coaches zijn werkzaam voor en met jeugdhulpverlening, onderwijs, opvoedkundigen, juristen en andere relevante organisaties voor en vanuit het belang van het kind. Elke KIES coach heeft een netwerk om zo nodig hulp te verbreden en/of te verwijzen. KIES coaches hebben de mogelijkheid op een platform van KIES professionals te blijven leren en uitwisselen en werken direct en vanuit het platform met elkaar samen. 
Bij elk KIES programma zijn voorwaarden verbonden aan het inzetten van de hulp. De KIES professional streeft er naar om elk kind dat de steun en hulp nodig heeft in het vangnet dat KIES biedt hulp te kunnen bieden of door te verwijzen naar een juist en passend KIES of ander aanbod voor best haalbare en passende hulp.
Voor elke KIES begeleiding geldt dat tegelijk deelnemen aan verschillende hulp vormen voor kinderen erg belastend en verwarrend kan zijn en geen voorkeur heeft.
Wanneer er al directe hulp geboden wordt aan het kind is dit over het algemeen een contra indicatie, wanneer hulp overkoepeld is voor het totale systeem kan KIES een passend aansluitend hulp aanbod zijn.
Een contra indicatie kan zijn bijvoorbeeld dat deelname het eerste half jaar na de scheidingsmelding te vroeg is voor KIES begeleiding in een KIES groep of voor individuele begeleiding. Er is dan begeleiding voor de eerste fase na de scheidingsmelding KIES begeleiding beschikbaar. 
Een contra indicatie kan ook zijn voor jongeren in de brugklas dat de overgang van scholen en meer leerkrachten en vakken naast de leeftijdsfase zelf wat veel is om ook dat eerste jaar KIES begeleiding te bieden. Wanneer de jongere zelf graag wil staat dit belang voorop. ·Bij bijvoorbeeld gestapelde problematieken of waar anders gespecialiseerde hulp noodzakelijk en wenselijk is, kan de KIES professional verwijzen naar een aanpak voor die specifiek gewenste hulp. KIES professionals kunnen desgewenst verdere informatie verstrekken.
Een scheiding is een periode waar de meeste mensen niet zo makkelijk over vertellen en willen delen. Hoe omgegaan wordt met privacy ligt daarom ook extra gevoelig. Elke KIES professional bewaakt de privacy van het kind én de ouder. De boodschap is dat wat verteld wordt, ‘onder ons’ blijft mits de KIES professional zich zorgen maakt en dan over die zorg zal praten met kind en ouders om te komen tot een beste oplossing. KIES professionals werken met beroepsgeheim vanuit de privacy wetgeving en wet bescherming persoonsgegevens. Uitwisselen van ervaringen en vragen zijn te allen tijde zonder vermelding van privé en persoonsgegevens en volgens AVG bepaald.
KIES is een in de praktijk ontwikkelde hulpmethodiek die drie keer is onderzocht door de Universiteit van Utrecht. In 2005 en 2007 door Ed Spruijt, echtscheidingsonderzoeker en socioloog en later in een groot driejarig onderzoek door Inge van der Valk die in 2013 daarvoor de Parel van ZonMW kreeg.
De interventie KIES is twee keer 2009 en 2014, opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. KIES is een interventie die doorlopend als ‘lerende organisatie’ door het Expertise Centrum Kind en Scheiding gevolgd, onderzocht en doorontwikkeld wordt. Lees hier meer over kwaliteitsbewaking.
KIES, www.KIESvoorhetkind.nl, Expertisecentrum Kind en Scheiding, het KIES logo en alle bijbehorende materialen zijn geregistreerd bij het Merkenregister, Benelux-Bureau voor de Intelectuele Eigendom (inschrijvingnr 1013827) en als handelsnaam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KVK 17148829).
KIES kan zowel (c) copyright, het merk een (R) dragen én is als intellectueel eigendom beschermd. Dit draagt er aan bij dat de kwaliteit van KIES wordt gewaarborgd.

KIES werkt samen met