KIES voor het Kind

Veelgestelde vragen

Een KIES professional is een professional die naast een relevante opleiding en werkervaring met goed gevolg een scholing bij KIES heeft afgerond en is te vinden via de zoekfunctie op de website en landkaart van KIES.
Er zijn verschillende KIES professionals.
 • KIES directie
 • KIES trainer: trainer die de KIES basistraining en/of nascholingen geeft
 • KIES medewerker: een medewerker met eigen taak voor KIES
 • KIES stagaire: een student die stage loopt bij KIES
 • KIES coach: professional die aanvullend op opleiding en werkervaring een KIES basistraining heeft gevolgd. Er zijn nascholingen die als specialisatie van de KIES coach worden vermeld. KIES coaches zijn bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, kindertherapeuten.
 • KIES mediator: een mfn mediator die aanvullend op eigen basis opleiding en werkervaring een KIES basistraining en evt nascholingen als specialisatie heeft gevolgd. 
 • KIES zorg en opvoedcoach: professional opgeleid en werkzaam in de zorg en of opvoeding met een KIES scholing om kinderen en ouders in scheidingsituatie in betere aansluiting kunnen begeleiden.
 • KIES coaches zijn professionals met een relevante afgeronde HBO opleiding en werkervaring in de ontwikkeling van kinderen en professionele begeleiding. Aanvullend volgden zij de KIES coach training als specialisatie.
 • KIES coaches werken voor kinderen, ouders en organisaties voor en vanuit het belang van het kind.
 • KIES coaches kunnen werkzaam zijn vanuit verschillende disciplines. In dienstverband van grote of kleinere organisatie of als zelfstandige.
 • KIES coaches zijn er voor elke leeftijd en fase van de scheiding
 • KIES coaches zijn per specialisatie van de KIES coach bereikbaar voor informatie, hulp en begeleiding aan kind, ouder en/of professional en organisatie.
 • KIES coaches of de organisatie voor wie zij werkzaam zijn dragen de eigen verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden. 

KIES professionals zijn te vinden op de KIES website en landkaart met zoekfunctie naar KIES professionals.
KIES professionals hebben een eigen profiel waarop de informatie over wat ze professioneel in relatie tot KIES te bieden hebben staat.
Het inschakelen van een KIES professional die lid is van het beroepsplatform KIES professionals kan via de homepagina. of direct via scholen, CJG: centra jeugd en gezin en andere aanbiedende organisaties en praktijken.

 • KIES coaches kunnen groeps- of individuele begeleiding bieden voor kinderen die een scheiding meemaken.
 • KIES coaches zijn er voor ouders en andere volwassenen en/of instanties voor informatie, tips, hulp en advies of scholing. Dit altijd vanuit het belang van het kind.
 • De KIES coach geeft kinderen een stem.
 • De KIES coach biedt het recht op een eigen plek om te vertellen.
 • De KIES coach behartigt de belangen van kinderen bij scheiding, helpt het kind vertellen wat zijn of haar behoefte en wensen zijn en vertolkt dit zo nodig naar ouders of anderen.
 • De KIES coach helpt het kind te kiezen voor eigen beste mogelijkheden in de eigen situatie en met eigen mogelijkheden.
 • De KIES coach heeft geen oordeel over het kind meemaakt door de scheiding en betrekt waar mogelijk en veilig en in het belang van het kind, altijd beide ouders.
 • De KIES coach kan alleen begeleiding bieden aan kinderen wanneer beide gezaghebbende ouders toestemming verlenen voor deelname.
 • De KIES coach of aanbiedende organisatie van KIES heeft de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de begeleiding.
 • KIES coaches bieden steun en begeleiding, bij voorkeur, samen met leeftijdgenoten. Deze werkwijze is een effectief bewezen hulptraject in praktijk en wetenschappelijk onderbouwd en aangetoond middels onderzoek door de Universiteit van Utrecht.
 • KIES coaches streven naar de mogelijkheid om kinderen een zo onbelast mogelijke jeugd door te laten maken ondanks de situatie van scheiding.

 

Elke KIES coach werkt vanuit een eigen en andere positie, in dienst van een instantie of vanuit eigen praktijk. KIES groepen worden vaak door gemeentes gesubsidieert. Deelname aan de KIES groepen op school en bij jeugdhulpverlening instanties is meestal gratis voor kinderen.
Er zijn organisaties en scholen die op een andere wijze het aanbod kunnen realiseren zonder bijkomende kosten.
Voor het individueel KIES aanbod geld meestal een bijdrage of uurtarief van de KIES professional waarbij soms wel via PGB of verzekering een bijdrage in de vergoeding verkregen kan worden. Dit moet door de klant afgestemd worden met de gemeente of eigen verzekeraar.
Wanneer beide ouders het gezag hebben, is toestemming van beide ouders ook altijd noodzakelijk. Dit is bij Nederlandse wet zo geregeld. Het heeft de voorkeur volgens de werkwijze van KIES, om de ouder die geen gezag heeft maar het kind wel heeft erkend of de rol als ouder heeft vervuld of zonder juridische status wenst te vervullen, wanneer dit wenselijk en veilig is en kan, bij de ondersteuning van het kind te betrekken. De KIES coach kijkt in het belang van het kind er naar om, om beide ouders in het leven van het kind te hebben en houden. Dit is in overeenstemming met de vereisten vanuit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

 

Toestemming per leeftijdscategorie

 

 • Kinderen 1-12 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) noodzakelijk Kinderen 12-16 jaar is toestemming van het kind zelf en de gezaghebbende ouder(s) nodig
 • Jongeren van 16-18 jaar is toestemming van de jongere zelf nodig. Het is voor jongere en ouder wel goed om beide ouders indien mogelijk en wenselijk te betrekken
    
 • Kinderen 1-12 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) noodzakelijk.
 • Kinderen 12-16 jaar is toestemming van het kind zelf en de gezaghebbende ouder(s) nodig.
 • Jongeren van 16-18 jaar is toestemming van de jongere zelf nodig. Het is voor de jongere en zijn ouders wel goed om, indien mogelijk en wenselijk, beide ouders te betrekken.
KIES coaches zijn werkzaam voor en met jeugdhulpverlening, onderwijs, opvoedkundigen, juristen en andere relevante organisaties voor en vanuit het belang van het kind. Elke KIES coach heeft een netwerk om zo nodig hulp te verbreden en/of te verwijzen. KIES coaches hebben de mogelijkheid op een platform van KIES professionals te blijven leren en uitwisselen en werken direct en vanuit het platform met elkaar samen. 
Bij elk KIES programma zijn voorwaarden verbonden aan het inzetten van de hulp. De KIES professional streeft er naar om elk kind dat de steun en hulp nodig heeft in het vangnet dat KIES biedt hulp te kunnen bieden of door te verwijzen naar een juist en passend KIES of ander aanbod voor best haalbare en passende hulp.
Voor elke KIES begeleiding geldt dat tegelijk deelnemen aan verschillende hulp vormen voor kinderen erg belastend en verwarrend kan zijn en geen voorkeur heeft.
Wanneer er al directe hulp geboden wordt aan het kind is dit over het algemeen een contra indicatie, wanneer hulp overkoepeld is voor het totale systeem kan KIES een passend aansluitend hulp aanbod zijn.
Een contra indicatie kan zijn bijvoorbeeld dat deelname het eerste half jaar na de scheidingsmelding te vroeg is voor KIES begeleiding in een KIES groep of voor individuele begeleiding. Er is dan begeleiding voor de eerste fase na de scheidingsmelding KIES begeleiding beschikbaar. 
Een contra indicatie kan ook zijn voor jongeren in de brugklas dat de overgang van scholen en meer leerkrachten en vakken naast de leeftijdsfase zelf wat veel is om ook dat eerste jaar KIES begeleiding te bieden. Wanneer de jongere zelf graag wil staat dit belang voorop. ·Bij bijvoorbeeld gestapelde problematieken of waar anders gespecialiseerde hulp noodzakelijk en wenselijk is, kan de KIES professional verwijzen naar een aanpak voor die specifiek gewenste hulp. KIES professionals kunnen desgewenst verdere informatie verstrekken.
Een scheiding is een periode waar de meeste mensen niet zo makkelijk over vertellen en willen delen. Hoe omgegaan wordt met privacy ligt daarom ook extra gevoelig. Elke KIES professional bewaakt de privacy van het kind én de ouder. De boodschap is dat wat verteld wordt, ‘onder ons’ blijft mits de KIES professional zich zorgen maakt en dan over die zorg zal praten met kind en ouders om te komen tot een beste oplossing. KIES professionals werken met beroepsgeheim vanuit de privacy wetgeving en wet bescherming persoonsgegevens. Uitwisselen van ervaringen en vragen zijn te allen tijde zonder vermelding van privé en persoonsgegevens en volgens AVG bepaald.
KIES is een in de praktijk ontwikkelde hulpmethodiek die drie keer is onderzocht door de Universiteit van Utrecht. In 2005 en 2007 door Ed Spruijt, echtscheidingsonderzoeker en socioloog en later in een groot driejarig onderzoek door Inge van der Valk die in 2013 daarvoor de Parel van ZonMW kreeg.
De interventie KIES is twee keer 2009 en 2014, opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. KIES is een interventie die doorlopend als ‘lerende organisatie’ door het Expertise Centrum Kind en Scheiding gevolgd, onderzocht en doorontwikkeld wordt. Lees hier meer over kwaliteitsbewaking.
KIES, www.KIESvoorhetkind.nl, Expertisecentrum Kind en Scheiding, het KIES logo en alle bijbehorende materialen zijn geregistreerd bij het Merkenregister, Benelux-Bureau voor de Intelectuele Eigendom (inschrijvingnr 1013827) en als handelsnaam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KVK 17148829).
KIES kan zowel (c) copyright, het merk een (R) dragen én is als intellectueel eigendom beschermd. Dit draagt er aan bij dat de kwaliteit van KIES wordt gewaarborgd.
Alle KIES professionals staan op de homepagina van de website www.KIESvoorhetkind.nl. Je kunt ze vinden op certificaat, land, provincie en woonplaats. Naar de homepagina.
KIES coaches organiseren op school of bij een instantie, KIES bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn in groepsverband of individueel en al dan niet tijdens schooltijd. Hoe en waar KIES aangeboden wordt is per regio en plaats verschillend. Veel gemeentes verlenen subsidie voor KIES. De hulp via KIES groepen, is zo mogelijk gratis voor kinderen. Informeer bij de school van het kind(eren), bij het Centrum Jeugd en Gezin/bij de gemeente of kijk op de homepagina om direct in contact te komen met een KIES professional om te informeren naar de mogelijkheden.
De scholen en organisaties die een KIES aanbod hebben en bij ons bekend zijn, zijn te vinden op de landkaart via de zoekfunctie op de homepagina
Het is mogelijk dat KIES  professionals scholen en instanties informatie verstrekken. Afhankelijk van de vraag en het certificaat van de KIES professional, kan informatie, tips, een workshop voor personeel of begeleiding geboden worden.

Is er een specifieke vraag leg die dan aan ons voor. Wij gaan na of we een passend aanbod kunnen doen. Neem hiervoor contact op met administratie@kiesvoorhetkind.nl
Fijn dat jullie vroeg in de scheiding rekening houden met het belang van jullie kind(eren). Speciaal voor deze fase van de scheiding is er KIES Mediation. Er zijn mogelijkheden voor KIES Mediation Kindgroepen (omgangbegeleiding) om aan deel te nemen voor de kinderen of bijvoorbeeld het KIES Mediation Kindgesprek. De KIES professionals die deze groepen begeleiden of het Kindgesprek voeren, begeleiden vanuit het belang van het kind/de kinderen. Kijk voor meer informstie bij KIES Mediation of ga voor direct contact met een KIES professional voor een KIES Mediation Kindgeprek of KIES Mediation Kindgroep naar de homepagina.
De beveiligingsinstellingen kunnen zo zijn ingesteld dat onze email in de spambox is terecht gekomen.

Kun je het niet meer vinden? Klik dan op nieuw wachtwoord aanvragen. Je krijgt dan op jouw mailadres een nieuwe inlogcode toegestuurd.

Kom je er dan nog niet uit, laat dat dan even weten op administratie@kiesvoorhetkind.nl
Een profielfoto mag een volgend bestand zijn: .png, .jpg of een .gif bestand.
Het bestand mag niet groter zijn dan 2000 X 2000 een omvang hebben van maximaal 10MB.
Wanneer je bent ingelogd in je profiel kun je daar het adres en de woonplaats van je organisatie, bedrijf of werkplek invullen.
Nadat je dat in je profiel hebt ingevuld ben je zichtbaar op de kaart op de website.
Na het volgen van een KIES training of nascholing ben je automatisch gratis lid van het KIES platform voor uitwisseling van vragen, tips en informatie voor en door KIES professionals. Elke KIES scholing heeft daar een eigen ruimte.
Wanneer KIES coaches binnen 2 jaar na het behalen van een certificaat een nascholing of verdiepingsdag volgt, dan word je lidmaatschap dan met 2 jaar verlengd. Je kunt ook kiezen lid te blijven zonder deelname aan vervolgscholingen. Voor de kwaliteitsbewaking is lidmaatschap een vereiste.
KIES Mediators betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun profiel op de website. Ze krijgen daarnaast nascholing en verdiepingsdagen aangeboden.
Het KIES platform is een online omgeving voor KIES professionals waar ze met elkaar vragen, ervaringen en tips kunnen delen. Ook is er een kennisbank voor professionals en kunnen zij gebruik maken van extra's. 
Er zijn werkbladen voor leden van het KIES coach platform digitaal en online beschikbaar. Om ze te kunnen downloaden moet je inloggen via de link die je via de nieuwsbrief is of wordt toegestuurd.
De KIES professional werkt zelfstandig of is in dienst van een school, jeugdhulpinstantie of nog anders. Heb je een klacht dan kun je daarmee bij de KIES professionalof de organisatie waarvoor de KIES professional werkt terecht.
KIESvoorhetkind.nl wil worden geinformeerd bij klachten, maar handelt zelf geen klachten over KIES professionals af en zal altijd naar de betreffende KIES professional zelf en/of diens organisatie verwijzen.
Natuurlijk niet fijn, maar het kan voorkomen dat je een klacht hebt. Heb je een klacht over een trainer dan heeft KIESvoorhetkind.nl het liefst dat je de KIES trainer zelf aanspreekt. Dat kan rechtstreeks of als dat niet gaat kun je een email sturen aan info@kiesvoorhetkind.nl 
Heb je een klacht over de KIES training, de accommodatie of nog anders, dan kun je deze richten aan info@kiesvoorhetkind.nl 
In de regel mag je binnen 10 werkdagen een reactie van ons verwachten.
Er zijn meer dan 1.275 (2019) professionals opgeleid tot KIES coach. Er is altijd een KIES coach in de omgeving bereikbaar om contact mee op te nemen om een KIES aanbod te kunnen relaliseren. Veel gemeentes verlenen subsidie voor KIES
Voor het opleiden van KIES professionals kijk bij de KIES Academie.
KIES is een bewezen preventief hulpprogramma. Veel gemeenten verstrekken daarom subsidie voor KIES aan scholen of andere instanties om KIES groepen op scholen of in jeugdhulpverlening aan te kunnen bieden. Deelname aan KIES groepen is voor kinderen, in de regel gratis. Wijkt dit af, vraag dan aan de aanbieder waarom dit zo is.

KIES individuele begeleiding wordt soms door subsidie voor jeugdhulpverlening of door een ziektekostenverzekering betaald. Informeer vooraf hoe dit geregeld is bij de KIES professional. Het kan zijn dat een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. 

KIES Mediation is al dan niet aangeboden in het pakket van de mediator of er is een eigen bijdrage voor het aanbod. Informeer vooraf bij de aanbieder, wat de mogelijkheden en kosten zijn.
Gecertificeerde KIES coaches verzorgen het aanbod op de scholen. KIES coaches zijn per leeftijdsgroep gecertificeerd. Zij kunnen het aanbod voor die leeftijd op school verzorgen. Er is ook begeleiding mogelijk voor kinderen met een diagnose en individuele KIES begeleiding. Op de homepagina van de website www.KIESvoorhetkind.nl vind je alle KIES coaches. Klik hier voor contact. Veel gemeentes verlenen subsidie voor KIES.

Een school die een meer permanent aanbod aan de leerlingen wil aanbieden kan er voor kiezen om één of meer leerkrachten met zorgtaken/SOVA trainer en/of internleerlingbegeleider/mentoren/zorgcoordinators,
de training tot KIES coach te laten volgen. Informatie over het actuale trainingsaanbod vind je bij de KIES Academie.
Je kunt je aanmelden of je interesse in een of meer thema studiedagen doorgeven  door een mail te sturen aan info@kiesvoorhetkind.nl
KIES training en scholingsmogelijkheden voor professionals vind je bij de KIES Academie. Op deze pagina kun je meer lezen.
Heb je dan nog vragen? Mail dan aan info@kiesvoorhetkind.nl
Jouw profiel als KIES professional wordt gebruikt om op de landkaart en website de juiste informatie over jou en de organsiatie waarvoor je werkt te kunnen tonen.
Het is belangrijk dat je dit profiel uptodate houdt. Vul ook je bedrijf of de organisatie waarvoor je werkt met het adres, postcode en woonplaats in. Dat is noodzakelijk om zichtbaar te worden op de landkaart.
Mocht je mailadres wijzigen, geef het dan door aan administratie@kiesvoorhetkind.nl 
Je kunt als KIES coach de in 2018 vernieuwe handleiding van de KIES basistraining 7-12 jaar bestellen als je dit nog niet hebt gedaan. Deze vernieuwde handleiding is tevens ook de basis bij het volgen van nascholingen.
Wil je deze vernieuwde handleiding bestellen? Stuur dan een email aan administratie@kiesvoorhetkind.nl 
Als gecertificeerd KIES professional en lid van het KIES beroepsplatform voor professionals heb je toegang tot het platform waar je onder andere downloads en informatie kunt vinden over gratis of te bestellen materialen. De handleiding KIES coach 7-12 jaar kost €114,95 inclusief btw en verzendkosten en is te bestellen via: info@kiesvoorhetkind.nl

Ben je wel gecertificeerd KIES coach, maar geen lid (meer)? Je kunt tegen betaling lid worden. Stuur je gegevens en kopie van je certificaat onder vermelding van datum, locatie en trainers naar administratie@kiesvoorhetkind.nl We kijken je certificering dan na en nemen contact met je op.
De algemene verkoopvoorwaarden staan op de homepagina van de website. Om er naar toe te gaan klik hier.
Opa's en oma's kunnen een belangrijke rol in het leven van kinderen spelen. Wanneer ouders gaan scheiden, krijgen grootouders met de scheiding van hun kind en kleinkind te maken krijgen. Dit kan een grote impact hebben op alle partijen. Ook kan er het een en ander versanderen voor de omgang met kleinkinderen. Voor een gesprek, informatie over KIES en mogelijkheden van ondersteuning voor grootouders zelf kan contact gezocht worden met een KIES professional op de homepagina

KIES werkt samen met