Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KIESvoorhetkind.nl


Definities


KIESvoorhetkind.nl

opleidingsinstituut dat trainingen verzorgt op basis van incompany trainingen, door middel van open inschrijvingen en door middel van een selectieprocedure qua

deelnemers op basis van hun eerdere kennis en werkervaring.


Training of nascholing

Het aanbod van KIESvoorhetkind.nl voor professionals die hulp bieden in een situatie van echtscheiding en in het bijzonder in echtscheidingssituaties waar kinderen zijn betrokken.


Incompany training

Een training op aanvraag van een opdrachtgever, voor een eigen door de desbetreffende opdrachtgever te bepalen groep deelnemers .


KIEScoach

Een persoon die met goed gevolg een training of nascholing heeft gevolgd


Certificaat

Een bewijs van deelname wat door KIESvoorhetkind.nl wordt verstrekt wanneer de deelnemer naar het oordeel van KIESvoorhetkind.nl de traiing of nascholing met goed gevolg heeft doorlopen.


KIEScoach community

De groep KIEScoaches die met goed gevolg de basistraining hebben gevolgd en op de website staan vermeld.


KIESplaform

De voorziening van KIESvoorhetkind.nl voor KIEScoaches die door elke 24 maanden via nascholing hun kennis en ervaring op peil te houden of een lidmaatschap zijn aangegaan via het besloten deel van de website KIESvoorhetkind.nl met elkaar en met KIESvoorhetkind.nl kunnen communiceren v.v.


Trainingslocatie

De accommodatie waar de training of nascholing wordt gegeven.


1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en nascholingen van KIESvoorhetkind.nl.

1.2 De uitgereikte stukken, zoals mappen, kopieën, teksten, huiswerkopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van KIESvoorhetkind.nl. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende deelnemer en niet zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van KIESvoorhetkind.nl worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

1.3 KIESvoorhetkind.nl zal bij het uitvoeren van alle overeenkomsten zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de deelnemer of opdrachtgever dan wel het niveau van de deelnemers, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

1.4 KIESvoorhetkind.nl gaat zorgvuldig met alle informatie die deelnemers verstrekken om en verwacht dat deelnemers ook zorgvuldig omgaan met de informatie die zij (van andere deelnemers) opdoen of krijgen.

1.5 Alle trainingen worden in het Nederlands verzorgd.


2. Inschrijven

2.1 Inschrijven kan door aan te melden via het daarvoor bestemde formulier op de website of te mailen aan KIESvoorhetkind.nl. Na ontvangst krijgt de inschrijver per mail een bevestiging van de aanmelding.

2.2 Een deelnemer moet aan de op de website vermelde minimale opleidings- en/of ervaringseisen voldoen om toegelaten te worden tot een training of nascholing. De beoordeling of aan die eisen wordt voldaan is aan KIESvoorhetkind.nl. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

2.3 Nadat de inschrijver de bevestiging van acceptatie van zijn inschrijving heeft ontvangen is hij de kosten voor deelname aan de training of nascholing waarvoor hij zich heeft aangemeld verschuldigd.

2.4 De training of nascholing gaat door onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.5 De inschrijver hoort tijdig voordat de training of nascholing plaatsvindt of er voldoende inschrijvingen zijn en de training en nascholing doorgaat.

2.6 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

2.7 Incompany trainingen en nascholingen worden uitsluitend op basis van een goedgekeurde offerte uitgevoerd. Een verzoek voor een offerte voor een incompany training of nascholing kan gericht worden aan info@kiesvoorhetkind.nl De afwijkende voorwaarden voor een incompany training of nascholing worden in de offerte vermeld.


3. Kosten en betaling training en nascholingen

3.1 Op de website staan de prijzen vermeld voor deelname aan een training of nascholing, het lidmaatschap van het platform en de materialen vv die te koop worden aangeboden. Deze kosten van trainingen en nascholingen zijn inclusief studiemateriaal (repro, copyright, readers, enz.) en verblijf (maaltijd, consumpties en evt. overnachting).

3.2 Na de bevestiging dat de training of nascholing doorgaat is de inschrijver de kosten voor deelname verschuldigd.

3.3 De inschrijver ontvangt op het door hem aangegeven mailadres een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na ontvangst te zijn bijgeschreven op de op de factuur aangegeven bankrekening.

3.4 Als niet tijdig betaald is volgt er een eerste aanmaning. Als niet binnen 7 dagen is betaald volgt er een tweede aanmaning waarvoor € 25,00 administratiekosten worden gerekend. Wordt dan nog niet binnen 7 dagen betaald, dan zal de incasso uit handen worden gegeven.


4. Aantal deelnemers

4.1 Een training gaat door als het minimale aantal deelnemers is bereikt. Het minimaal aantal vereiste deelnemers staat op de website vermeld.

4.2 Aan de training of nascholing kan een maximaal aantal deelnemers deelnemen. Dat aantal staat op de website vermeld.

4.2 Wanneer een training of nascholing vol is wordt aan de deelnemer een andere datum voorgesteld.

4.3 Bij te geringe belangstelling voor een training of nascholing kan KIESvoorhetkind.nl besluiten deze niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan per e-mail bericht. Er zijn dan geen annuleringskosten verschuldigd. De eventueel betaalde deelnemersbijdrage wordt binnen 14 dagen na de melding volledig gerestitueerd.


5. Trainingslocatie

5.1 De deelnemer krijgt tijdig bericht waar de training of nascholing plaatsvindt.

5.2 Bij een overnachting wijst de organisatie de kamers toe. Het kan zijn dat de deelnemer een kamer met een andere deelnemer moet delen.

5.3 Indien een deelnemer alleen op een kamer wil slapen dan dient hij dat bij de aanmelding bekend te maken. Voor zover de accommodatie daarin kan voorzien en dit niet ten koste van het aantal deelnemers aan de training of nascholing gaat is dit mogelijk. De extra kosten worden aan de deelnemer in rekening gebracht.


6. Certificaat

6.1 De deelnemer wordt mede in het belang van de andere deelnemers geacht actief deel te nemen aan de trainingen en nascholingen. Daartoe wordt ook een huiswerkopdracht gerekend.

6.2 Het certificaat geeft aan dat de deelnemer de aangeboden scholing actief tot zich heeft genomen en heeft aangetoond dit om te kunnen zetten in het kindgericht en volgens de KIESmethodiek handelen. De trainer beoordeelt of het certificaat aan de deelnemer wordt uitgereikt.

6.3 Een certificaat wordt alleen gemotiveerd geweigerd. De trainer kan een deelnemer een extra huiswerkopdracht of andere opdracht verstrekken waarmee de deelnemer alsnog het certificaat kan proberen te behalen. De trainer maakt daarover afspraken met de betreffende deelnemer.

6.4 Over de weigering om een certificaat te weigeren wordt niet gecorrespondeerd.


7. Annuleringen en wijzigingen

De volgende annuleringsregeling is van toepassing.

7.1 Tot 30 dagen voor aanvang van de training of nascholing kan deelname kosteloos naar een andere datum worden verschoven.

7.2 Als tussen deelname tussen 30 en 7 dagen voor aanvang van de training of nascholing wordt geannuleerd dan is de inschrijver 50% van de kosten verschuldigd. Als binnen 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd is dat 100% van de kosten.

7.3 Bij het niet (tijdig) aanwezig zijn op een training of nascholing vindt er geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats.

7.4 Er kan uitsluitend per e-mail worden geannuleerd door een bericht te zenden aan info@kiesvoorhetkind.nl

7.5 In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden bij het annuleren af te wijken van de algemene voorwaarden. Dit is geheel en alleen ter beoordeling door KIESvoorhetkind.nl en er wordt niet over gecorrespondeerd.


8. KIEScoach community en KIESplatform

8.1 Met inschrijven voor de basistraining KIEScoach verklaart de inschrijver dat hij ermee akkoord gaat dat hij na het behalen van het certificaat, lid wordt van de KIEScoach community en op de website van KIESvoorhetkind.nl wordt vermeld. Huiswerkopdrachten worden op het KIESplatform en toegankelijk voor de leden ervan geplaatst.

8.2 De deelnemer stemt met zijn aanmelding ermee in dat er voor hem een profiel wordt aangemaakt met daarin als vaste gegevens: naam, organisatie waar hij werkt, (werk)adres en e-mailadres. De deelnemer krijgt na het behalen van zijn certificaat toegang tot zijn profiel en kan het desgewenst verder invullen.

8.3 Het lidmaatschap van de KIEScoach community is persoonlijk en is gekoppeld aan de persoon die het certificaat heeft gehaald.

8.4 Elke KIEScoach die een certificaat haalt wordt gratis op de website vermeld. De gegevens daarvoor worden uit zijn profiel gehaald. Elk certificaat dat een KIEScoach haalt is via een icoon op de website zichtbaar.

8.4 Elke KIEScoach moet zijn kennis en vaardigheden op peil houden. Een KIEScoach wordt geacht elke 2 jaar na het behalen van het certificaat voor de basistraining een nascholing te volgen. Via de gekleurde iconen is op de website zichtbaar of de betreffende KIEScoach zijn kennis op peil houdt. Als dat niet is gedaan dan zullen de iconen bij de betreffende KIEScoach in zwart wit zichtbaar zijn.

8.5 Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van de termijn in 7.4. worden afgeweken KIESvoorhetkind.nl beslist op een verzoek van een deelnemer. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

8.6 Elke KIEScoach die een certificaat haalt wordt voor 24 maanden gratis lid van het KIESplatform.

8.7 De informatie in het profiel dat voor elke KIEScoach wordt aangemaakt wordt gebruikt voor het op de website KIESvoorhetkind.nl vindbaar zijn. Bij een lidmaatschap van het KIESplatform wordt de informatie in het profiel gebruikt voor de communicatie in een besloten omgeving met en tussen andere coaches en voor het per e-mail zenden van nieuwsbrieven en andere relevante informatie van KIESvoorhetkind.nl.

8.8 Als een KIEScoach binnen 24 maanden na het behalen van een certificaat een nascholing volgt dan wordt het lidmaatschap van het KIESplatform gratis met 24 maanden verlengd.

8.9

ORGANISATIES DIE MET KIES WERKEN